Praktijk

De praktijk is gelegen aan de Nesserweg 4 in Ballum op Ameland. Er is een dependance op de Westerlaan 30 in Hollum. Onze praktijk is een opleidingspraktijk en biedt naast reguliere huisartsenzorg ook verloskundige zorg en eerste hulpopvang bij ongevallen. Indien er spoedvervoer naar het ziekenhuis aan de wal nodig is, gaat dit in samenwerking met de ambulancedienst. Meestal vindt dit vervoer plaats via de reddingsboot (KNRM), in enkele gevallen via de helikopter (SAR/ traumahelikopter UMCG). Daarnaast hebben wij een aantal extra voorzieningen: Röntgen- en echodiagnostiek, chirurgische behandelingen en reizigersadvisering. Meer informatie onderaan deze pagina.

Spreekuurtijden

Afsprakenspreekuur Ballum: maandag t/m vrijdag 8.00-10.00 uur.

Inloopspreekuur Ballum: maandag t/m vrijdag 10.30-12.00 uur. In verband met Corona verzoeken wij u om eerst telefonisch contact op te nemen met de praktijk voor het maken van een afspraak.

Spreekuur Hollum voor 65-plussers: maandag 13.30 uur. In verband met Corona is dit spreekuur tijdelijk vervallen.

Avondspreekuur Ballum (m.u.v. juli en augustus): maandag en woensdag 17.00-18.00 uur, alleen op afspraak.

Donderdagmiddag is de praktijk gesloten, m.u.v. juli en augustus.

Visites graag aanvragen voor 10 uur.

Dienst en waarneemregeling

Als u medische zorg buiten de praktijkuren nodig heeft, is er altijd een huisarts beschikbaar. Ameland heeft geen huisartsenpost of dokterswacht, daarom is 1 van de 2 huisartspraktijken altijd bereikbaar. U kunt de praktijk bellen om te horen wie er dienst heeft: 0519-554175. Als onze praktijk geen dienst heeft, krijgt u dit via het antwoord apparaat te horen en kunt u terecht bij:

Huisartspraktijk Maters, 0519-542018, www.huisartsmaters.nl

Voor alle vragen, afspraken, visite aanvragen, uitslagen en spoedgevallen kunt u bij ons terecht via één telefoonnummer: 0519-554175. Ook buiten praktijkuren kunt u dit nummer bellen.

Meer informatie

Huisartsenpraktijk Jacobs is een van de twee apotheekhoudende huisartsenpraktijken op Ameland. De praktijk telt 1900 patiënten, maar ook toeristen kunnen er een beroep op doen. Zomers zijn er op hoogtijdagen 65.000 toeristen op het eiland. Omdat een ziekenhuis op het eiland ontbreekt, heeft de praktijk een belangrijke SEH-functie voor de acute zorg.

De praktijk biedt huisartsenzorg van wieg tot graf. Het huisartsenvak wordt hier in de volle breedte uitgevoerd, van verloskunde tot verpleeghuiszorg en terminale zorg. We streven ernaar om zo snel mogelijk adequate behandelingen op het eiland in te zetten, om onze patiënten een reis naar de wal te besparen. Dit betekent dat wij in nauwe samenwerking met de specialisten in ziekenhuizen op het vasteland ook tweedelijnszorg op het eiland bieden. Substitutie van ziekenhuiszorg naar de eerste lijn is bij ons al 25 jaar lang een vanzelfsprekendheid. Dit betekent dat de doktersassistenten gipsen en tapen en de artsen chirurgische ingrepen doen, zoals sterilisatie van de man en ooglidcorrecties. Veel faciliteiten en voorzieningen zijn voorhanden. Zo beschikt de praktijk sinds 1993 over echo-apparatuur. Aan zwangeren bieden we 20 weken echo’s (SEO’s). Telecardiologie doen we al vanaf 1992 en in 2007 hebben we teleradiologie geïntroduceerd. We beschikken over een röntgenapparaat en verzenden de foto’s digitaal naar de radiologen en chirurgen van het ziekenhuis Sionsberg in Dokkum of naar andere ziekenhuizen. Verder werken specialisten, zoals kinderarts, oogarts en cardioloog, eens in het kwartaal of vaker bij ons in de praktijk.

Ons team bestaat uit vijf dokters-/apothekersassistenten, twee huisartsen, een waarnemer, twee ambulante apothekersassistentes/medicijnbezorgservice, een radiologisch laborante/echoscopist, vier praktijkverpleegkundigen (POH-S, POH-GGZ en POH-GGZ Jeugd), een administratief medewerker, een praktijkmanager, een huisarts in opleiding, stagiaires en coassistenten. Daarnaast houden een maatschappelijk werker en een diëtiste spreekuur.

Opleiding aan apotheek- en doktersassistenten, coassistenten en huisartsen in opleiding, wetenschappelijk onderzoek en innovatie maken integraal onderdeel uit van ons werk.

Zowel medische als organisatorische innovaties staan hoog in ons vaandel om uiteindelijk de patiëntenzorg te kunnen verbeteren. Pionieren zit in ons bloed. Zo waren we een van de eerste praktijken met telegeneeskunde, zoals teleradiologie. Verder hadden we in een vroeg stadium een POH-S (Praktijkondersteuner Huisartsen Somatiek), een praktijkmanager, patiënten-adviseurs en een opleiding tot eilanderarts met het VUMC (Vrije Universiteit Medisch Centrum).

Er is een uitstekende samenwerking met de andere huisartsenpraktijk in Nes maar ook met het verpleeg- en verzorgingshuis, de ambulance, de fysiotherapie, de thuiszorg en het gebiedsteam van de gemeente. Samen met de huisartsen van de praktijk in Nes verlenen we 24/7 (dag en nacht gedurende 7 dagen in de week) zorg. Op het eiland is geen huisartsenpost, zodat de twee praktijken afwisselend ANW-dienst hebben.

Apotheek en huisartsenpraktijk zijn beide gecertificeerd.

Patiëntomgeving

Regel met gemak uw zorg online!

In de patiëntenomgeving kunt u 24 uur per dag snel, veilig en online contact met uw huisarts hebben. Met uw eigen account logt u veilig in en hoeft u niet elke keer opnieuw uw gegevens in te voeren.

Hulp nodig? Bekijk de gebruikershandleiding en de instructievideo’s over het gebruik van Uw Zorg online via de app en de website van uw zorgverlener.

Een klacht? Bespreek uw onvrede met ons

Wanneer u ontevreden bent, opmerkingen of klachten heeft vinden wij het prettig wanneer u dit rechtstreeks met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen dit samen met u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

 

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en de behandeling vervolgens financieel af te kunnen handelen. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

De plichten van de huisartsenpraktijk

Onze praktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld, voor zorgverlening, voor doelmatig beheer en beleid en voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit gebeurt door uw zorgverlener.
 • Al onze medewerkers binnen de huisartsenpraktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.

Als u gebruik wilt maken van deze rechten, dan kunt u dit mondeling kenbaar maken aan de huisartsen. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, een curator of mentor).

De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten dit zelf kenbaar maken. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van de praktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens

Onze praktijk wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uit met de praktijk de Skoal van huisarts Maters in Nes. Bent u ‘s avonds of in het weekend in zijn praktijk geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met onze praktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u daar bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met een andere apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die aan u is voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan de medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat deze op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat de huisartsen van onze praktijk het dossier overdragen aan uw nieuwe huisarts. Wij doen dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u ons op schrift heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan door ons per aangetekende post overgedragen. De huisartsenpraktijk is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging.

U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.

Bron: Landelijke Huisartsenvereniging, mei 2018